Sanal POS

Kişisel Bilgileriniz Koruma Altındadır

Kişisel Bilgileriniz Koruma Altındadır

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Notu Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) hakkında veri sorumlusu N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Sanal POS

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve
hukuki sebepleri:

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kanun kapsamında sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi; elektronik kanallar veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen süre boyunca saklanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, TCMB, BDDK, MASAK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, bilgi paylaşımı ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, talep ettiğiniz şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgi araştırmaları ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi; hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin şirketimizin tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile işlenmekte ve yetkili kurumlara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra size iletişim izni vermeniz durumunda tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması için işlenebilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği
kişi/kuruluşlar:

Kişisel verilerin aktarılabileceği
kişi/kuruluşlar:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. tarafından işlenen kişisel verileriniz,

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar,

BDDK, TCMB, MASAK gibi kamu tüzel kişileri; resmi kurumlar,

Ana hissedarımız, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, ana hissedarımızın iştirakleri, bağlı ortaklıkları,

Mevzuatın izin verdiği hallerde faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim şirketleridir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Temsilci Hizmet Lokalleri, Kiosk ve web sitesi gibi fiziksel ve dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kanun’un 11. maddesi gereği haklarınız; Veri sorumlusu sıfatıyla N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’ye 07.10.2016 tarihinden itibaren başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
e) Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen şirketimizce yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. Maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.


Sanal POS

Hemen Ödeme Almaya Başlayın!

Hemen Ödeme Almaya Başlayın!